Informace pro zájemce

Jak se přihlásit na kurz, který má vyhlášený termín konání?

Přihlášku vyplňujete přímo na tomto webu, objednáváte si nabízený kurz s vyhlášeným termínem konání. Postupujete jako v eshopu, když si nakupujete např. elektroniku. K vytvoření objednávky vedou následující 2 cesty:.
 
1. cesta: na levé (fialové) liště otevřete záložku Kurzy, poté si vyberete, které hlavní téma Vás zajímá a z tohoto tématu zvolíte konkrétní kurz. Kliknete na něj a otevře se vám karta kurzu.
 
2. cesta: vpravo nahoře na hlavní stránce naleznete kalendář kurzů, do nějž vstoupíte a najdete kurzy přehledně zaznačené v polích kalendáře. Ukážete-li na políčko kurzorem myši, objeví se podrobnosti o kurzu. Pokud budete chtít kurz vybrat, klikněte na něj myší a otevře se vám karta kurzu.
 
Postupujete dále do eshopu.
- Pokud má kurz vyhlášen termín(y) konání, najdete tuto informaci v pravém horním rohu této nabídkové karty - v modrém rámečku, kde jsou i ostatní podrobnosti o konání kurzu. Zde máte možnost „vybrat tento termín“.
- Otevře se Vám Košík, kde vyplníte nejprve počet přihlašovaných osob.
- Poté vypíšete všechny údaje o účastnících, ke kterým Vás systém vybízí. Pokud se hlásíte jako jednotlivec, tak do kolonek, které nejsou relevantní (např. Organizace/oddělení, Pracovní pozice atd.), vepište pouze "pomlčku"
- Do poznámky můžete napsat jakékoliv další informace, které nám budete chtít sdělit.
- Kliknutím na odkaz „Souhlasím s podmínkami účasti“ si přečtete podmínky - odkaz se otevře v novém okně.
- Vrátíte se na stránku eshopu a kliknete na tlačítko Objednat.
- Systém Vás vyzve k přihlášení se ke svému účtu, popř. k zaregistrování (pokud provádíte objednávku poprvé).
- Registraci vyplníte dle pokynů a systém Vás vrátí zpátky do košíku. Nyní bude po stisknutí tlačítka „Objednat“ Vaše objednávka odeslána.
- Do Vašeho emailu obdržíte potvrzení objednávky se všemi podrobnostmi o objednaném kurzu vč. přihlášených účastníků.
- Historii svých objednávek můžete navíc sledovat (po přihlášení se) v sekci „Můj účet“. Zde také můžete měnit údaje organizace i heslo.
Pokud chcete objednat jednou objednávkou více kurzů, tak po vypsání první objednávky se máte možnost vrátit do katalogu kurzů přes tlačítko „Zpět do katalogu“. Vaše první objednávka zůstane v Košíku uložena.

 

 

 

Smluvní podmínky, platební podmínky, Storno poplatky

 

Vymezení základních pojmů

 • Dodavatel – EDUCO CENTRUM s.r.o., tj. poskytovatel vzdělávacích akcí.
 • Objednavatel – zájemce o realizaci vzdělávací akce, který učiní závaznou objednávku (fyzická či právnická osoba).
 • Účastník – osoba, která se bude účastnit vzdělávací akce.
 • Vzdělávací akce – seminář, vzdělávací kurz, konference, e-learningový kurz a další možné typy vzdělávacích programů.
 • Objednávka – objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na danou vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.     

                            

Přihlášky k účasti na „otevřenou“ vzdělávací akci 

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná
 2. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem.
 3. Odesláním objednávky (prostřednictvím e-shopu, e-mailu, pošty) stvrzuje objednavatel správnost a pravdivost údajů a rovněž vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami dodavatele a s poskytnutím osobních údajů (údaje společnosti či firmy, která je objednavatelem vzdělávací akce, a také osobní údaje jednotlivých účastníků).
 4. Objednavateli bude obratem potvrzeno přijetí objednávky  prostřednictvím e-mailu.
 5. V případě jakýchkoliv změn oproti objednávce je objednavatel povinen neprodleně kontaktovat pracovníky společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o.
 6. Zjistí-li objednavatel, že se účastník, pro kterého je místo na vzdělávací akci rezervováno, nemůže dané vzdělávací akce zúčastnit, může zvolit jednu z variant: 
 • vyslání náhradníka, o této změně musí dodavatele vzdělávání písemně informovat nejpozději do 3 dnů před započetím realizace vzdělávací akce, s tím, že je ve stejném termínu povinen dodat osobní údaje o novém účastníkovi,
 • storno účasti dle storno podmínek
 1. Účastníci jsou do vzdělávací akce zařazováni dle pořadí příchozích přihlášek/objednávek.
 2. V případě nezařazení účastníka na vzdělávací akci, např. pro velký počet zájemců, bude objednavatel o této skutečnosti včas informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude mu nabídnut náhradní termín.
 3. V případě vážných důvodů ze strany dodavatele (např. nedostatečného naplnění kurzu, vážného problému na straně lektora apod.) si dodavatel vyhrazuje právo na zrušení vzdělávací akce. O zrušení vzdělávací akce bude objednavatel informován nejpozději 3 dny před jejím plánovaným zahájením. Objednavateli bude nabídnuta náhradní varianta plnění, popř. vráceno již zaplacené kurzovné.
 4. Společnost EDUCO CENTRUM s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor, změnu termínu a výukových dnů. O této skutečnosti bude objednavatel vždy včas a s dodatečným předstihem informován.
 5. Nejpozději 3 dny před zahájením vzdělávací akce bude objednavateli e-mailem zasláno oznámení o konání vzdělávací akce, které bude obsahovat všechny podrobnosti související s její organizací (místo a datum konání, časový harmonogram, obsah, cíle, povinnosti účastníků vzdělávání vyplývající z akreditace, jméno lektora).
 6. Absolventi všech vzdělávacích akcí (v případě splnění všech studijních podmínek) obdrží osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací akce/kurzu.
 7. V případě, že účastnický poplatek zahrnuje občerstvení (pouze u vybraných vzdělávacích akcí), je tím nejčastěji myšleno poskytnutí 1 x coffeebreak (káva, čaj, voda, drobná svačina) pro každého účastníka. 
 8. Cena vzdělávací akce zahrnuje základní studijní materiály, které budou účastníkovi poskytnuty (v tištěné podobě nebo elektronicky) a osvědčení.
 9. Poskytnuté údaje mohou být použity k reklamním účelům a k nabízení stávajících i budoucích produktů a služeb výhradně dodavatelem a nebudou poskytovány třetím osobám.
 10. Dodavatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
 11. Objednavatel bere na vědomí, že dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k svým zadaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci.

 

Platební podmínky 

 1. Úhradu vzdělávací akce může objednavatel provést pouze bankovním převodem.
 2. Po uzavření přihlášek, nejpozději však 7 dní před začátkem vzdělávací akce, bude objednavateli zaslána výzva k platbě kurzovného, která bude obsahovat všechny informace potřebné k úhradě.
 3. Platba bankovním převodem musí být provedena na základě zaslané výzvy k platbě, avšak nejpozději 3 kalendářní dny před začátkem vzdělávací akce.
 4. Po obdržení platby bude vystaven „zálohový“ daňový doklad na přijatou platbu – záloha (jen pro plátce DPH).
 5. Po ukončení vzdělávací akce bude objednavateli vystaven konečný daňový doklad (faktura) a bude provedeno započtení uhrazené zálohy. Originál faktury bude následně zaslán poštou, e-mailem nebo předán osobně.
 

Storno podmínky a poplatky 

 1. Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.
 2. Objednavatel vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast, popřípadě účast osob, které na vzdělávací akci přihlásil, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednavatel/účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (v případě, že již byla uhrazena). Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.
 3. Na pozdější storno, tj. 6 kalendářních dní a méně, nebo na neomluvenou absenci účastníka, nebude brán zřetel a z tohoto důvodu vzniká dodavateli nárok na uhrazení plné výše vzdělávací akce, dle § 1837 NOZ.
 4. Při stornu vzdělávací akce nejsou přijímány žádné omluvy ze strany objednavatele (např. nemoc, rodinné důvody). V případě, že se účastník, pro kterého je místo na vzdělávací akci rezervováno, nemůže objednané a již zaplacené vzdělávací akce zúčastnit, je objednavatel oprávněn vyslat náhradníka, viz bod č. 6 Smluvní podmínky.
 
Smluvní podmínky nabývají účinnosti od 1. 10. 2015.